×

Miljö/hållbarhet

Hem » Miljö/hållbarhet

ByggArvids övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vår strävan är att uppföra våra byggnader så att miljö och kultur bevaras och befrämjas.

Det innebär att vi ska:

  • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
  • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet, och sträva efter ständiga förbättring.
  • Minska avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt.
  • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är miljömedvetna.
  • Använda oss av material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
  • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor eller miljö.